Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Firma O-METALL®

1. Algemeen

1.1 Alle onze – ook toekomstige – leveringen en prestaties, adviseringen inbegrepen, geschieden op grond van hiernavolgende voorwaarden. Tegenconfirmaties van de afnemer met afwijkende voorwaarden, vooral inkoop- en andere algemene voorwaarden van de afnemer, worden hiermee expliciet weersproken. De afwijkende voorwaarden gelden ook dan niet, als we u niet nogmaals naar ingang bij ons weerspreken. Met de ontvangst van de door ons geleverde goederen gelden ten laatste deze voorwaarden als geapprecieerd.

1.2 Onze offerten zijn vrijblijvend. Alle leveringcontracten en andere afspraken krijgen eerst door onze schriftelijke confirmatie validiteit. De inhoud van de confirmatie is uitsluitend maatgevend. Mondelinge bijkomende afspraken binden ons niet. Ook modificaties of completeringen van de getroffene afspraken, inbegrepen deze voorwaarden, behoeven voor de werkzaamheid een schriftelijke confirmatie. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen levertijden en –termijnen af te laten wijken van de orderbevestiging. Ook indien niet uitdrukkelijk vermeld, hebben wij het recht materiaal- en wijzigingskosten, die door een wijziging van de bestelling ontstaan, in rekening te brengen.

1.3 De geschiktheid van de bestelde profielplaten, zetwerken en andere goederen met betrekking tot de keuze van de profiel, materiaal, materiaaldikte, coating, kleur en een eventueel interieurcoating of beschermingfolie met betrekking tot de bepaalde gebruiksdoeleinde en de locale invloed wordt niet door ons gekeurd. We gaan bovendien ervan uit, dat de geleverde profielplaten, binnendozen enz. onmiddelijk naar aankomst aan de leveradres uit de verpakking worden genomen en gemonteerd worden of op de juiste wijze worden opgeslaan.

1.4 Alle contracten zijn eerst naar een schriftelijke CIS-confirmatie onzerzijds geldig. Bestellingaanname van buitendienstvertegenwoordiger gelden als aanvraag op afsluiting van het contract en zijn alleen door een onzerzijds toegezonden CIS-confirmatie bindend. Iedere nieuwe bestelling bestaat uit een aparte contract. We behouden ons het recht voor, de uitvoering van een contract te verschuiven, zolang de verhindering aanhoudt. Is in het contract een afnameoord vastgelegd, is de koper verplicht, deze altijd en in ieder geval na te leven, welke zich, uitgezonderd buitengewoon clausule, in het bedrijf van de verkoper bevindt.

2. Prijzen

2.1 Onze prijzen gelden voor de in onze orderconfirmaties genoemde prestatie- en leveromvang. Meer- of speciale prestaties worden separaat berekend.

2.2 De prijsofferten worden in de overeengekomen valuta aangegeven. Onze prijzen zijn, als geen andere afspaak schriftelijk werd getroffen, af fabriek of depot plus de aan de dag van de financiële verslaglegging geltende BTW, exclusief de kosten voor werkattesten. Verpakking, transportkosten, montagekosten en andere bijkomende kosten, ook tollen, zijn niet inbegrepen.

Zijn prijzen vrij leveradres overeengekomen, wordt aangenomen, dat een met zwaar vrachtwagen berijdbaar aanvaartstraat tot de leveradres bestaat en de besteller die door hem te verrichten lossing onmiddellijk en vakkundig uitvoert. Zijn deze voorwaarden niet vervult, draagt de zich hieruit ontstaan bijkomende kosten de besteller.

2.3 De in de schriftelijke confirmatie genoemde prijzen zijn geen vaste prijzen. De prijzen baseren veel meer op de catalogusprijzen van de fabrikanten, die op die datum van onze confirmatie bestaan. Veranderen zich de catalogusprijzen tot de levertijdstip, veranderen zich onze prijzen in dezelfde relatie. Daarbij is onverschillig of vroegere of latere leveringen zouden gebeuren. Maatgevend is de dag van de dadelijke levering.

2.4 De prijzen voor kunststofcoatings en lakken liggen als niet anders overeengekomen, onze standaardkleuren ten grondslag. Meerkosten voor andere gewenste kleuren gaan ten laste van de besteller.

2.5 Bij verkoop naar gewicht is de door ons vastgestelde gewicht voor berekening uitsluitend maatgevend.

2.6 Voeren we op wens van de besteller leveringen en/of prestaties uit, die onze confirmatie niet omvat, zo zal de besteller ook voor de bijkomende prestaties adequaat compenseren.

3. Betalingscondities

3.1 Behoudens andersluitende bepalingen, gebeurt iedere verkoop tegen onmiddellijke betaling en weliswaar aan het hoofdkantoor van de verkoper. Voor alle aan de vervaldag onbetaalde rekeningen worden vanaf rekeningsdatum rechtens en zonder maning of betalingsoproepen rente wegens te late betaling ter grootte van 15% berekend, verhoogt van een forfaitair vergoeding van 15% van de verschuldigde bedrag met een minimum van 100 €. De rekening geldt eerst betaald als de rekeningsbedrag op onze bankrekening gecrediteerd is. De betaling door wissel is onderhevig aan vorige afkomsten. Als boven genoemde betalingscondities ten voordele van de opdrachtgever gewijzigd worden, heeft deze alle krediet- en andere kosten te dragen.

3.2 Het terughouden van betalingen of de compensatie van tegenpretenties van de afnemer is alleen dan toegestaan als deze door ons geappriceerd of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

3.3 Worden ons na afsluiting van het contract omstandigheden bekend, die de kredietwaardigheid van de afnemer mindert, zijn we bevoegd alle onze vorderingen, wisselvorderingen inbegrepen, meteen betaalbaar te stellen en nog uitstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling of wargborgsommen uit te voeren.

3.4 De goedkeuring van een korting gebeurt onder voorwaarde, dat de koopprijs binnen de gestelde termijn compleet ingaat. Bij onvermogen, deconfiture, faillissement, judiceel of onderhands akkord, cheque- of wisselprotest zoals bij invorderingmaatregelen valt de korting of de in het netto-prijs inbegreben rabat weg en wordt compleet naar de basis- of catalogusprijzen belast.

3.5 Betalingen hebben zonder betalingskorting te gebeuren, zodat we aan de vervaldag over de valuta beschikken.

4. Herroepingsslering

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen de 14 dagen dit contract te herroepen zonder opgaaf van reden.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag dat dat een door u genoemde derde, die niet de transporteur is, bezit genomen heeft van de goederen.

Om uw herroepingsrecht uit oefenen dient u ons (O-METALL® Luxembourg S.A., Marketing-Business-Center, L-9753 Heinerscheid, LUXEMBURG, telefoon: 0035299732320, telefax: 00352979341, e-mail: info@O-METALL.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bvb. een brief per post, een telefax of een e-mail) te informeren over uw besluit dit contract te herroepen. U kan daarvoor het bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, dat is echter niet voorgeschreven.

Om de geldigheid van de herroepingstermijn te waarborgen, is het voldoende dat u de mededeling betreffende de uitoefening van herroepingsrecht voor de afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van dit contract aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurt. Indien u dat wenst, zal een expediteur in opdracht van ons de goederen op uw kosten aan ons terugsturen. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. De kosten worden geschat op maximaal 1298,- € BTW inbegrepen.

U moet betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Na ontvangst en onderzoek van de geretourneerde goederen, zullen wij de verkoopprijs onmiddellijk aan u terugbetalen, uiterlijk na 14 dagen.

Einde van de annuleringsregeling

5. Leveringen, leveromvang

5.1 Levering- en andere deadlines gelden alleen haast. De leveringsdeadlines beginnen met de datum van onze confirmatie, ten vroegste echter vanaf de complete rechtzetting van alle details van de opdracht, de opening van het accreditief en de beschaffing van noodzakelijke binnen- en buitenlandse attesten.

Leveringsdeadlines en -termijnen hebben betrekking op de tijdstip van de vezending af fabriek of depot. Deze gelden als nageleefd als tot de afloop de leveringobject het werk of depot heeft verlaten of de verzendingbereidheed meegedeeld is.

5.2 De overeengekomen leveringsdeadlines prolongeren zich- ongeacht onze rechten van vertraging door de afnemer – om de periode in die de afnemer met zijn verbintenissen uit dit contract of andere afsluitingen ons tegenover in gebreke is. Dit geldt conform voor leveringdeadlines.

5.3 Onze voor- en onderleveranciers zijn niet onze nakominghulpen. Onze aansprakelijkheid voor tijdige leveringen van voor- en onderleveranciers is ook expliciet voor het geval uitgesloten, als we voor een vaste leveringdeadline verplicht zijn.

5.4 Gevallen van overmacht, uitwerkingen door Eurofer of soortgelijke rijksaanmatigingen inbegrepen, of andere voorvallen op die we geen invloed hebben en ons de levering essentieel verzwaren of onmogelijk maken, zoals b.v. bedrijfstoringen, moeilijkheden in de materiaal- of energieaanschaffing. Transportvertragingen, staking, uitsluitingen, zoals de niet-levering, niet juiste of te late leveringen door onze leveranciers – ongeacht welke grond – zijn we van alle verplichtingen uit de leveringcontract ontslaan. Hindernissen van voorbijgaande natuur echter alleen voor de duur van de hindernis, bijkomend en aangemeten aanzetdeadline. Zover de afnemer tengevolge van de vertraging de afname van de levering niet van te vergen is, kan hij door onmiddellijke uitleg ons tegenover van het leveringcontract terugtreden.

5.5 Voor het geval dat we achter raken, kan de besteller na afloop van een door ons gesteld adequaat na-deadline voor zover van het contract terugtreden, als de goederen tot de afloop van de deadline niet als verzendklaar is gemeld. Bij een partiele vertraging is de besteller, als de partiele nakoming voor de besteller geen belang heeft, gerechtigd van het totale contract terugtetreden. Is er bij ons een leververtraging of zal de levering – ongeacht welke grond – niet mogelijk zijn, zo heeft de afnemer geen recht op schadevorderingen, behoudens we hadden de vertraging of de onmogelijkheid grof onachtzaam veroorzaakt.

5.6 Partiele leveringen zijn toegelaten. Ieder levering geldt als onafhankelijke handel.

5.7 Bij afsluitingen met doorlopende leveringen zijn ons afroepen en soortindelingen tijdig aan te geven; de totale hoeveelheid moet, als niet anders afgesproken, binnen een jaar sinds contractafsluiting ingedeeld en afgeroepen worden. Komt de afnemer deze verplichting niet na, zijn we na vruchteloze deadline bevoegd, zelf intedelen of schadevordering wegens niet-nakoming te vergen. Wordt de contracthoeveelheid door de individuele afroepen door de afnemer overschreden, zo zijn we voor de levering bevoegd, maar niet verplicht. We kunnen de surplus voor de bij afroep of levering geldende prijzen berekenen.

5.8 Meer- of minderleveringen zijn tot 15 % toegelaten.

5.9 Bevestigingmateriaal wordt alleen in complete verpakkingen geleverd.

6. Afname

6.1 Is een afname afgesproken, kan deze alleen in onze lager of een leveringplaats gebeuren. Deze moet ten laatste onmiddellijk na melding dat de goederen verzendklaar is, uitgevoerd worden. De zakelijke afnamekosten dragen we.

De overige met de afname ontstaan of door ons van derde zijde berekende kosten gaan ten laste van de afnemer. Bijgeval dat bijzondere kwaliteitvereisten bedongen zijn, is de afnemer op onze oproepen voor een afname verplicht.

6.2 Gebeurt de afname niet, niet tijdig of niet compleet, hebben we het recht, de goederen zonder afname te verzenden of op kosten en op het gevaar van de afnemer op te slaan, ofwel in onze bedrijven of bij een vrachtrijder.

6.3 Als de ons overhandigd opgeslaan bestand of andere zaken tegen diefstal, vuur, water of andere gevaren verzekerd zou worden, heeft de opdrachtgever de verzekering zelf te bezorgen.

6.4 Wij wijzen erop dat O-METALL® principiëel geen verkochte goederen terugneemt.

7. Verzending, gevaarovergang en transport

7.1 Zover niet uitdrukkelijk anders of schriftelijk overeengekomen, worden de goederen truck-verpakt. De verpakking zullen we na onze ervaring en zonder aansprakelijkheid uitvoeren resp. uitkiezen. Deze dient tot de bescherming van de goederen geduurend de transport en het beladen en lossen, een juiste en zorgvuldige handhaving wordt verondersteld. Deze verpakking – ook een zeewaardige verpakking – beschermt de goederen bij het opslaan niet voor weerinvloeden; het ontstaan van condenswater binnen de door de verpakking omhulde ruimte is op grond van de verpakkingfunctie niet uit te sluiten. Ter voorkoming van beschadingen aan de goederen moet daarom ook het opslaan in afhankelijkheid van de duur en de aan de oord van het opslaan specifieke circumstanties, in het bijzonder klimaatvoorwaarden, juist, beschermd en eventueel gelucht gebeuren.

7.2 De truck-verpakking wordt voor de usuele dagprijs berekend. Bij pakketten met een enkelgewicht onder 3 t wordt de verpakking bijkomend berekend. De verpakking wordt niet terug genomen.

7.3 Voor een verzekering van transportbeschadigingen en andere risico’s zijn we niet verplicht. De kosten heeft in ieder geval de afnemer te betalen. Bij transportbeschadingen heeft de afnemer onmiddellijk een inventaris bij de bevoegde instanties te gelasten. Transportverzekeringen worden ons alleen op expliciete aanwijzing van de opdrachtgever verricht.

7.4 De voor een overeengekomen termijn verzendklaar gemelde goederen moeten onmiddellijk worden afgeroepen. Kunnen de goederen niet binnen vier werkdagen na melding van de verzendklaarheid verzend worden, kunnen we deze na eigene keuze verzenden of op de kosten en gevaar voor de afnemer naar eigen goeddunken opslaan en deze als na melding van de verzendklaarheid geleverd berekenen, behoudens we zouden de niet volgens het contract verzending te verdedigen.

7.5 Wordt zonder onze schuld de transport op de geplande weg of naar de geplande oord in voorziene tijd onmogelijk, zo zijn we bevoegd, op een andere weg naar een andere oord te leveren. De bijkomende kosten betaalt de afnemer. De afnemer wordt vooraf gelegenheid voor stellingname gegeven.

7.6 Met de overgave aan een vervoeder of vrachtrijder, ten laatste met het verlaten van de depot of de fabriek, gaat de gevaar over naar de afnemer. Dit geldt ook bij FOB- en CIF-zaken zoals bij een convenant “vrij bestemmingoord” of similair.

Alle risico’s geduurend de verzending gaan exclusief ten laste van de koper, die zijnerzijds eventuel verhaal tegen het transportbedrijf moet nemen.

7.7 De voorschriften van de CMR-conventie voor de goederentransport zijn geldig.

7.8 Leveringen per vrachtwagen worden in principe aangemeld en gebeuren steeds met een 40-tons oplegger vrij tot berijdbare bouwwerf of bereidbare opslaghal. Het afladen dient te gebeuren door of op kosten van de klant of bouwheer zonder verwijl na het aankomen van de wagen.

Eventuele vertragingen of storingen gelijk van welke aard bij het ontladen dient de besteller te waarborgen. Vertragingen die een standtijd van maximaal 2 uren (naargelang de hoeveelheid) overschrijden, worden per aangevangen uur aan 150€ vermeerderd met de wettelijke BTW (stand 2021) berekend en zijn onmiddellijk aan de chauffeur te betalen. Dit geldt eveneens en in het bijzonder voor vertragingen bij het ontladen die ontstaan zijn omdat de afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopovereenkomst niet vervuld heeft.

Indien het ontladen om welke reden dan ook onmogelijk zou zijn op het ogenblik dat de wagen reeds op de bestemming is, wordt voor elke meer te rijden kilometere en bedrag van 2.50€ aangerekend vermeerderd met de wettelijke BTW. In het geval dat het materiaal terug in de fabriek dient opgeslagen te worden tot een later tijdstip, worden opslagkosten van 69€ per ballet en per aangevangen maand berekend die eveneens voor de nieuwe afname of levering dienen betaald te worden

8. Eigendomsvoorbehoud en verrekenen

8.1 We behouden ons aan alle door ons geleverde goederen (voorbehoudsgoederen) de eigendom voor, ook de toekomstig eerst ontstaande verbintenissen – ongeacht door welke rechtelijke grond – uit een businessverbinding met ons heeft gedelgd.

8.2 De verwerking of reorganisatie van de voorbehoudsgoederen gebeurt voor ons als leverancier zonder ons te verplichten. De verwerkte goederen gelden als voorbehoudsgoederen.

– Bij verwerking met andere, niet ons behorende zaken door de afnemer staat ons de mede-eigendom aan een zaak toe in relatie van factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen toe de som van de factuurwaarden van de andere gebruikte zaken.

– Worden de voorbehoudsgoederen met andere objecten gemengd of verbonden en vervalt hierdoor onze eigendom aan de voorbehoudsgoederen, zo gaan de eigendoms- resp. medeeigendomsrechten van de afnemer aan de gemengde bestand of de uniforme zaak in relatie van de factuurwaarde van onze voorbehoudsgoederen toe de som van factuurwaarden van de andere gemengde en verbondene zaken na ons over. De afnemer bewaart deze kosteloos voor ons.

8.3 De afnemer is alleen in het kader van een behoorlijk bedrijf bevoegd, de voorbehoudsgoederen verder te vervreemden. Specifiek geldt het volgende :

– Wordt de verkoopprijs zijn afnemers uitstel van betaling gegeven, heeft de afnemer zich tegenover zijn afnemern de eigendom aan de vervreemd goederen voor dezelfde voorwaarden voor te behouden. Zonder dit voorbehoud is de afnemer voor de verdervervreemding van de voorbehoudsgoederen niet bevoegd.

– De afnemer treedt reeds nu de hem uit een verderverkoop of andere vervreemdingzaken tegen zijn afnemer toekomende koopprijsvordering of andere vergoedingaanspraken aan ons af. Deze dienen in dezelfde omvang voor zekering zoals de voorbehoudsgoederen. De afnemer is voor een verdervervreemding of andere gebruik van de voorbehoudsgoederen alleen dan bevoegd en gemachtigd, als zekergesteld is, dat de vorderingen eruit aan ons gaan.

– Worden de voorbehoudsgoederen van de afnemer samen met andere niet door ons geleverde goederen vervreemd, so geldt de cessie van vorderingen uit de vervreemding alleen in de hoogte van factuurwaarde van de respectievelijk vervreemd voorbehoudsgoederen. Bij de vervreemding van goederen aan die we medeeigendomaandele hebben, geldt de cessie van vorderingen in de hoogte van deze medeeigendomaandeel.

– Wordt de afgetreden vordering in een lopende rekening opgenomen, treedt de afnemer reeds nu een in de hoogte na deze vordering adequaat deel van de saldo uit de rekening – courant an ons af.

– De afnemer is tot onze annulatie voor incassering de aan ons afgetreden vorderingen gemachtigd. We mogen van deze annulatierecht geen gebruik maken, zolang de afnemer zijn betalingsverplichtingen uit de businnesverbinding met ons reglementair nakomt.

– worden de voorbehoudsgoederen van de afnemer voor naleving van een werk- of werkleveringcontract aangewend, wordt de vordering eruit in dezelfde omvang aan ons afgetreden.

8.4 Overstijgt de waard de voor ons bestaande zekerheid de gezekerde vorderingen in het geheel meer als 20%, dan zijn we op aanvraag van de afnemer in zover toe te vrijgave van zekerheden na onze keuze verplicht.

8.5 Onze rechten uit de eigendomvoorbehoud gelden tot de complete vrijstelling uit eventueelverbintenissen, die we in belang van de afnemer ingegaan zijn.

8.6 Zou de eigendomvoorbehoud naar het recht in het land, in dit zich de voorbehoudsgoederen bevinden, niet rechtsgeldig zijn, zo geldt in plaats van zijn de na het recht van dit land het naast komende, rechtelijke mogelijke zekerheid als bedongen.

8.7 De vorderingen van de opdrachtgever uit de verderverkoop van de voorbehoudsgoederen worden reeds nu aan ons afgetreden.

8.8 Zou de oprachtgever goederen aan ons leveren, behouden we ons het recht voor, alle schulden uit vroegere leveringen te verekenen en dus alle schulden of onbetaalde rekeningen te salderen.

9. Waarborging

9.1 Zover niets anders overeengekomen, heeft de kwaliteit van de geleverde goederen betrekking op het gebruik in het binnenland onder normaal klimatische voorwaarden en normaal milieuinvloeden, en weliswaar in beide gevallen binnenin en buiten het gebouw.

9.2 De door ons geleverde goederen is onmiddellijk na aankomst aan de bestemmingoord zorgvuldig te controleren. Is er een gebrek, is deze onmiddellijk schriftelijk te afkeuren.

9.3 Voor gecoat profielplaten, binnendozen en zetwerken en weliswaar voor die met polyester 25 µ, glans 45-80% en PVDF 80/20 25 µ glans ca. 30 % gecoat zijde garanteren we corrosiebescherming en kleurbestendigheid ten opzichte van de kleuren, die geen standaardkleuren zijn, maar echter alleen met beperkingen. Voor de op de niet gecoat zijde opgebracht bescherminglakken van de beschermingfolie en voor de diktekanten van de platen wordt niet gegaranteerd. De waarborging geldt alleen voor de buitenste oppervlakken onder de voorwaarde van een normaal atmosfeer, die vrij van chemisch / agressief bestanddelen is en een warmteinwerking van niet meer dan 70C°. Corrosiebeschadigingen door agressieve producten die door uw bedrijvigheid, die van bedrijven in uw omgeving of schadelijke atmosferische omstandigheden  veroorzaakt worden, zijn uitdrukkelijk van de waarborg uitgesloten. Bij daken is de waarborg beperkt voor daken, die een winkel van 60 of minder of een loodlijn bilden. De bouwuitvoering van de daken moet zo zijn verricht, dat het ontstaan van welvingen uit die het water niet kan wegvloeien, uitgesloten is. De waarborg is beperkt op een normaal weer bij midden-europees klimaat. Als niet normaal gelden streken, die gecorrodeerd gassen/rook en/of gruis veroorzaken. Deze standplaatsen zijn van de waarborg uitgesloten. Witkleuring van verzinkt materiaal zoals kleurveranderingen bij sterk gepigmenteerde kleuren en productieafhankelijk snijkanten maken geen gebrek uit. Gelamineerde beschermfolie moet onmiddellijk na de montage, ten laatste 2 weken na levering verwijderd worden. Beschermfolie dient beschut te worden tegen UV straling. Voor sandwichelementen in de kleurgroep III, die een temperatuursafhankelijke bewegingsgedrag vertonen, verwerpen wij alle garantievorderingen betreffende de uitzetting.

9.4 Bij gebreken en het ontbreken van een toegezegd eigenschap garanteren we binnen 6 maanden, berekend van de datum van de verzending vanaf fabriek resp. de melding van de verzendklaarheid. Bij gecoat materiaal (profielplaten, binnendozen,…) is de inhoud van de waarborg beperkt op de beschikbaarstelling van een reparatielak en niet op de overname van de met reparatie van de defecte plaatsen verbondene kosten, steigerkosten inbegrepen. Is een eliminatie van het gebrek door de reparatie niet mogelijk, zo zijn de eisen naar onze keuze op een kostenloze vervanglevering van de defecte profielplaten zonder overname van de kosten van demontage en montage beperkt. De nabestelling verlengt de duur van de oorspronkelijke overeengekomen waarborg niet. Verder zijn we naar onze keuze voor een reparatie, annulatie van het koopcontract, afslag van de koopprijs (mindering) of een vervanglevering verplicht; bij meerdere mislukkingen van de reparatie of vervanglevering kan de afnemer onder royering alle verdere eisen – ongeacht welke soort en uit welke rechtelijke grond – naar zijn keuze een annulatie of mindering vergen. Alle andere, omwille van de afnemer of in verband met gebreken of fouten van toegezegde eigenschappen van de geleverde goederen misschien toekomend eisen op schadevergoeding vanwege niet-nakoming. Eisen voor positieve contractbreuk, eisen voor schuld bij contractonderhandeling en eisen voor onpermitteerde handeling (met name productaansprakelijkheid) zijn uitgesloten; dit geldt niet zover we grof onachtzaam hebben gehandeld, zoals voor schadevergoeding voor eigenschaptoezegging, welke de afnemer tegen het risico van gevolgschade zou beveiligen.

9.5 Bij levering van ons in loonopdracht geproduceerd profielplaten en/of binnendozen en zetwerken is onze aansprakelijkheid vanwege prestatievertraging, onmogelijkheid, onvoldoend prestatie of andere kwade nakoming op een maximumbedrag berperkt, die zich voor die hoeveelheid met die we in vertraging zijn of gebreken wijzen, naar de overeengekomen loonprofileringremuneratie in t of m² uitgerekend. Baseren onze leveringen en prestaties op klantengegevens en klantentekeningen, zo overnemen we geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de overgenomen waarde en maten, want we bij ontstentenis van andere schriftelijke afspraken voor elk bijzonder geval voor een eigen controle niet verplicht zijn. Gaat het om een transportbeschading moet dit bij levering op de vrachtbrief worden genoteerd. Voor beschadingen, die door ondeskundig opslaan worden veroorzaakt, kan er geen aansprakelijlheid worden aanvaard.

9.6 Wij wijzen u er vriendelijk op dat de goederen die als “speciale artikelen”, “restanten”, “speciale stalen profielen”, “B-goederen”, “C-goederen”, “2de keus” of “3de keus”, om welke reden u ook uw bestaansrecht heeft, niet vatbaar zijn voor klachten. Artikelen gemarkeerd met de toevoeging “verschillende tinten wit”, “restrollen”, “speciale artikelen”, “restanten”, “speciale stalen profielen”, “B-goederen” of  “C-goederen” worden automatisch beschouwd als een tweede keus (2de keus) goederen.

10. Andere Schadevorderingen

10.1 Ook buiten het bereik van de waarborg zoals de aansprakelijkheid vanwege onmogelijkheid of vertraging is elke aansprakelijkheid onzerzijds op schadevordering, ongeacht welke rechtelijke grond, in het bijzonder ook vanwege schending van verplichtingen bij contractonderhadelingen, vanwege positieve contractschending en vanwege onpermitteerd handeling (productaansprakelijkheid inbegrepen) uitgesloten, behoudens als grof onachtzaamheid van onze rechtelijke vertegenwoordiger bestaat.

10.2 Klachten zijn alleen binnen 5 werkdagen na receptie van de goederen toelaatbaar.

11. Technisch documenten

11.1 Zover we technische documenten opstellen, behouden we ons hieraan ook na overhandiging aan de afnemer de eigendom- en auteursrechten voor. Zonder onze instemming mag de afnemer de documenten niet vermenigvulden of voor derden ontsluiten. Bij niet-gunning behouden we ons het recht voor de documenten terug te vorderen.

11.2 Overnemen we verdere prestaties zoals het opstellen van technische documenten, het vervaardigen van een statik, verlegeplannen of andere documenten, is een aansprakelijkheid vanwege prestatievertraging, onmogelijkheid, onvoldoende prestatie of andere schlechte nakoming op maximal de hiervoor afgesproken of gegrond vergoeding beperkt.

Verdergaande eisen van de afnemer – ongeacht welke rechtelijke grond – bestaan niet.

11.3. Die door ons gepubliceerde statische overspanningstabellen en technische documenten dienen alleen voor algemene informaties. Op grond van onze productendiversiteit, de talrijke variaties en de voortdurende ontwikkelingen van de producten, kunnen positieve of negatieve afwijkingen van de gepubliceerde documenten optreden.

12. Bouw- en montageprestaties

Zover een opdracht met bouw- en montageprestaties word uitgebreid , gelden voor de zich hieruit gevolgde rechtsbetrekkingen de voorwaarden voor bouwprestaties.

13. Eindvoorschriften en agnities

13.1 Plaats van levering voor alle uit de zaken met ons ontstaan rechten en verplichtingen is de oord van de fabriek of ons depot. Voor betalingen, en ook de betalingen door wissel, geldt ons hoofdkantoor als plaats van betaling. Voor alle uit de contractrelatie ontstaan aansprakelijkheid en geschillen, wissel- en oorkondeprocessen inbegrepen, zijn alle de rechtbanken bevoegd, waar O-METALL is gedomicileerd. We zijn echter bevoegd, ook een klacht bij de voor de zetel van de afnemer bevoegde rechtbank in te dienen.

13.2 Het vigerende recht in het land, waar O-METALL® is gedomicileerd is alleen geldend; de aanwending van het uniforme koopwet van internationale contracten is uitgesloten.

13.3 Zou een of meerdere bestemmingen van het contract (deze algemene contractbestemming inbegrepen) ineffectief zijn of worden, zo blijven de andere bestemmingen verbindend; in plaats van ineffectieve bestemmingen zou een regeling gelden, welke in het kader van rechtelijke mogelijkheiden similair zijn.

13.4 De klant appreciërt automatisch bij de ontvangst van onze bevestiging binnen 5 werkdagen de verkoop- en leveringvoorwaarden aan.

Aanwijzingen de voor transport en het opslaan van verzinkt en kunststofgecoat profielen.

 • De profielen zijn absoluut droog te transporteren.
 • De profielen zijn met geschikte herfwerken te lossen
 • De profielen zijn altijd palet op palet droog op te slaan. Vanwege de gevaar van condenswateronstaan is voor goed ventilatie aan de voorkant te zorgen, eventueel afstandhouder in te leggen.
 • Het opslaan zou onder dak en van inritten weg gebeuren. Tijdelijk is het opslaan buiten mogelijk. In dit geval moeten geschikte voorzieningen voor bescherming tegen weerinvloeden (water, zon, wind) worden getroffen.
 • Voor de afdekking van de profielen zijn natuur dekzeilen, nooit kunststof dekzeilen of folie, te gebruiken. Evenwel moet een goed ventilatie gegaranteerd zijn. De profielstapel zijn door lichte neiging in langsrichting op te slaan. Hierdoor kan trots alle voorzichtigheid ingedrongen water wegvloeien.
 • De profielstapel zijn voor gruis en vuil, bijzonders voor natte mortel en cement te beschermen.
 • Zeewardig verpakte profielen moeten na aankomst op de bouwplaats op vochtigheid worden onderzocht. Wordt vochtigheid vastgesteld, zo zijn de profielen zo op te slaan, dat een constante ventilatie een zonder gebreken droging gegaranteerd is. (ontstapelen,…)
 • Een regelmatige controle van de opgeslaan profielen is noodzakelijk om zeker te stellen, dat trots de bovenvermelde voorzorgsmaatregelen geen vochtigheid in de stapel is. Bij paketen met tussen ingebrachte folie is bijzonders voorzichtigheid noodzakelijk.
 • Alle profielen, geopende profielpaketen, zijn tegen storm te zekeren. Het bezwaren van de platen alleen volstaat niet.
 • Bij ontstapelen zijn de profielen niet te werpen of te slijpen.
 • De profielen zijn met schone werkhandschoenen aantepakken. Voor het uitknippen, ontschuimen zijn knabbelscharen te gebruiken. Bei het knippen van de gecoat profielen moet de gecoat zijde naar boven liggen; de snitkanten zijn te ontbramen en na te verven.
 • Bevestiginggaten moeten worden geboord. Boor- en snitspanen zijn dagelijks aftevegen. (roestgevaar)
 • Niet ingebouwde (bevestigde) dak- en wandprofielen zijn voor het verlaten van de bouwplaats de zekeren.

Geachte klant,

U kunt ons geloven, dat we alles doen, om onze klanten door goede prestaties und service tevreden te stellen.

Onze medewerkers doen altijd hun best, u met raad en daad ter beschikking te staan. Maar we weten, dat trots alle pogingen iets kan foutlopen. Gelieve ons u verlangen mee te delen. We zullen meteen ons best doen. Zou u echter bijzonder tevreden met ons te zijn, dan zou het ons een genoegen zijn, ook dit een keer te horen, want ieder lof spoort voor nieuwe prestaties aan. En als je de lof aan uw vrienden en kennissen voorzegt, zou ons een bijzonder plezier doen.

Telefoon 00352 / 99 73 23 20
Telefax 00352 / 97 93 41